امروز شنبه 11 تیر 1401 cctv.cloob24.com
0

نگاهی گذرا بر ساختمان لنزها:

یک لنز به طور کلی از سه قسمتتشکیل شده است:

· اجزا نوری

· دیافراگم قابلتغییر

· سیستم اتصال دهنده لنز به دوربین

اجزای نوری لنز: اجزا نوری لنز تعدادی از اجزا مختلفی هستند که همگی داخلیک سیلندر قرار گرفته اند و هر کدام وظایف خاصی را در مسیر عبور نور انجام می دهنداجزا داخلی تصویر را بزرگ و کوچک فوکوس می کنند ودر ضمن هر کجا شعاع نور کج شدهباشد تصحیح نوری انجام داده و پراکندگی نور را اصلاح می کنند. زوم به عقب یا جلوباعث حرکت دادن یک قسمت مشخص از لنز می شود که با تغییر فاصله کانونی اندازه تصویرو میدان دید نیز تغییر می کند شعاع نور قبل از رسیدن به دوربین به خاطر عبور ازعدسی ها ی مختلف و پراکندگی به طور کامل به دوربین نمی رسد و به همین دلیل تا بهحال لنزی ساخته نشده است که 100درصد نور را به دوربین می رسانند لذا مسایل نورپردازی بسیار مهم می باشد.

دیاگرام: برای کنترل مقدار نور عبوری از لنز چندین صفحه فلزی کدر به گونهای آرایش یافته اند.

که به وسیله تغییر حلقه تنظیم می تواند روزنه مرکزی بین خودرا بزرگ و کوچک کنند در کنترل اتوماتیک فرمان باز یا بسته شدن را در یک چشمالکترونیکی صادر می کند. عملکرد این قسمت به نحوی است که در روشنی زیاد صفحاتفلزی درهم فرو رونده و از شدت نور زیاد جلوگیری می کنند وبر عکس در زمتنی که نور بهحد کافی نباشد بازتر می شوند تا تصویر مطلوب فراهم شود اندازه بازشدن دیافراگم مطابقیک سری اعداد که مقدار نور مجاز را تعیین شود F22 تا F1.4 مشخص می کند.

اتصال لنز دوربین: برای اتصال لنز به دوربین نیاز است تا از نگاهدارنده های لنز استفاده شود (LENS MOUNT) در صورتی که نگاهدارنده موجود برای یک لنز خاص با ویژگی های دوربین همخوانی نداشته باشد نمی توان از آن لنز در دوربین مورد نظر استفاده نمود،‌انواع مختلفی از این نگاهدارنده ای لنز دوربین وجود دارند که متعارفترین آنها نوع C، CS و Bayonet می باشند. نوع C و CS از نظر نحوه عملکرد و قطر مانند یکدیگرهستند و تنها تفاوت آنها فاصله بین سطح خارجی آن و CCD دوربین است که در نوع C برابر 17.526 میلیمتر و در نوع CS برابر 12.5 میلیمتر است. نوع CS نسبت به مدل C ابعاد کوچکتری دارد اما مهمترین مزیت نوع C را می توان در این دانست که بر روی دوربین های نوع CS با نصب یک آداپتور اضافی می توانند استفاده شوند.

لنز های مورد استفاده در دوربین های امنیتی:

زاویه دید لنز: حداکثر زاویه ای که توسط دوربین می تواند از فضای مقابل خود را تحت مونیتورینگ داشته باشد به اندازه CCD در دوربین CHARGE-COUPLED DEVICE)) که تصویر از لنز بر روی آن می افتد و همچنین فاصله کانونی لنز دوربین بستگی دارد. در دوربین های مختلف که فاصله کانونی لنز آنها نیز برابر باشد در صورتیکه اندازه CCD های آنها متفاوت باشد زاویه دید دوربین ها با یکدیگر متفاوت خواهد بود.ابعاد CCD های موجود در بازار به صورت 4/1، 3/1، 2/1 و 3/2 اینچ وجود دارد که این ابعاد معرف اندازه قطر آنها است.

در واقع می توان گفت CCD های با ابعاد متفاوت از نظر کیفیت ارایه داده تفاوتی با هم ندارند اما آنچه با تغییر اندازه CCD ها در دوربین ها اینجا می شود زاویه دید دوربین است که هر چه ابعاد CCD بزرگتر انتخاب گردد زاویه دید دوربین نیز افزایش می یابد. روش زیر نشان می دهد که چگونه با دانستن اندازه CCD در یک دوربین و فاصله شی از دوربین میزان ابعادی از شی مورد نظر را که می توان توسط دوربین رویت کرد، محاسبه نمود:

با استفاده از فرمول زیر می توان زاویه دید در دوربین را محاسبه نمود:

*Arctgn((L/2)/F)

F: شعاع کانونی لنز دوربین

L: اندازه قطری CCD‌دوربین مورد نظر

لنز های خودکار:

در این نوع لنز ها مقدار باز و بسته شدن لنز متناسب با شرایط محیط به صورت خودکار تنظیم می گردد تا روشنایی به دست آمده از دوربین در یک حد متعادلی قرار بگیرد. لنز های با تنظیم دستی برای مکان هایی مناسب هستند که تغییرات روشنایی در محیط تقربیا اتفاق نمی فتد. در لنز های خودکار دو نوع عملکرد برای باز یا بسته شدن خودکار لنز وجود دارد در نوع اول متناسب با سیگنال ویدیویی ورودی و در نوع دوم متناسب با تغییر در ولتاژ DC فرستاده شده به لنز که توسط پروسسوری در دوربین تعیین می شود انجام می پذیرد. در مقایسه از نظر قیمت لنز های خودکار نوع DC ارزانتر می باشند.

فوکوس داخلی Internal focusing:

در طراحی یک لنز زوم توجه به ایننکته ضروری است که در هنگام زوم کردن تغییرات عمل فوکوس نیز با کاهش دادن انحرفات به خوبی صورت پذیرد در سال 1976 اولین نمونه این گونه لنزها به بازار عرضه شد.

یک نما زمانی فوکوس است که اشعه های نورانی عمودیاز لنز دقیقآ روی یک مکان همگرا شوند برای این کار در لنزهای زوم گروه جبران کنندهبا حرکت شناور خود باعث وضوح تصویر می شوند.

در سیستم جدید برای جلوگیری ازانحرفات طولی و عرضی رنگ در لنزها این قسمت را به چند زیر مجموعه کوچکتر تقسیمکرده اند لذا با حرکت این مجموعه عمل فوکوس بدون وجود انحرفات رنگ به خوبی انجاممی شود سیستم فوکوسینگ داخلی پنج ویژگی دارد:

بهبود توانایی نوری:با تصحیح انحرف می توان قابلیتهای نوری سیستم را بالا برد این امر منجربهفزایشزاویه دید و می شود distortionکاهشتغییرات در انحرفهای رنگ وتغییر در مدت فوکوسینگ ودر نتیجه کاهش distortion زاویه دید می شود.

کلاهک مربع شکل: به لحاظ ثابت بودن لولهگروه جلویی می توان در این لنزها از کلاهک مربعی استفاده کردتا کنون در لنزهایمتداول چون گروه جلویی برای چرخیدن طراحی شده بود کلاهک نیز به صورت مدور flaring,ghostingطراحی می شد ولی اکنون در سیستمفوکوسیگ داخلی لنز می تواند به طور موثرتری را از بین ببرد، این عمل به وسیلهقطع اشعه های مزاحم و غیر ضروری در درون کلاهک مربعی شکل انجام می شود که برایبسیار مناسب است.

کاهش وزن گروه فوکوسینگ: لنزگروه فوکوسینگ لنز های جدید بهخاطر سبک وزن بودن نسبت به لنزهای متداول سریع تر می توانند جابجاشوند و بهقدرت الکتریکی کمتری بر ای این کار احتیاج دارند این عمل حتی در حالت دستی نیز بهصورت ملایم و نرم وانجام می شود.

استفاده ازفیلترها: با انواع فیلتر هایی که به لوله جلویی متصل می شود کاربردهای متفاوتی دارند در hand heldلنزهای لنزهایی که قسمت جلویی آنها چرخش داردچون خواص فیلترها با چرخش آنها تغییر می کند استفاده از مشکل ساز است half ND فیلترهای پلاریزه کننده فیلتر های کراس وفیلترهای اما در لنزهای فوکوسینگ داخلی چون گروه جلویی نمی چرخد حداکثر تواناییفیلتر ها در فکتهای مختلف روز داده می شود.

لوازم جانبی نوری: در فوکوسینگ داخلی اتصال لوازمجانبی از قبیل یک مبدل به سمت واید ویا مبدلی به سمت تله به دستی را مستقیمآ بهلوله Matte boxگروه جلویی تاثیری بر فوکوسینگندارد حتی می توان یکجلویی متصل نمود.

انواع لنز های مورد استفاده در دوربین ها:

لنزهای با زاویه دید ثابت: در انواع WIDE و SUPER WIDEدر بازار موجود اند.

لنز های با قابلیت زوم دستی: در این نوع لنز ها اگر چه تغییر فاصله کانونی به صورت دستی و غیر اتوماتیک انجام می گیرد اما نسبت به لنز های با فاصله کانونی ثابت از بسیار راحتتر و انعطف پذیر تر هستند.

لنز های با قابلیت زوم کنترلی: دراین نوع لنز ها تغییر فاصله کانونی لنز برای گرفتن نمای نزدیک و یا دور از شی مورد نظر را می توان به صورت کنترلی انجام داد این نوع لنز ها معمولا بر روی دوربین های چرخشی فقی یا عمودی نصب می گردند. به نسبت بین شعاع کانونی یک لنز در حالت حداکثر زوم به شعاع کانونی لنز در حالتی که نمای دور از یک شی را می دهد نسبت بزرگنمایی گفته می شود. هر چه این نسبت بیشتر باشد در واقع شما می توانید تصاویر با بزرگنمایی بیشتری را از موضوعات مورد نظر خود به دست آورید.

لنز های غیر کروی: در این نوع لنز ها شعاع سطح لنز یک مقدار ثابت نیست و در قسمت های مختلف سطح لنز مقدار متفاوتی است. این امر باعث می شود که اعوجاجی که در تصاویر به دست آمده از سطح پیرامونی لنز ایجاد می شوند از بین برود. همچنین این نوع لنز ها در مقایسه با سایر لنز های هم اندازه خود تصاویر با روشنایی بهتری را ارایه می دهند.

لنز های PIN-HOLE: این نوع لنز ها که از نوع لنز های با فاصله کانونی ثابت هستند در شرایطی استفاده می شوند که ممکن است فراد در آن محیط از اینکه توسط دوربین ها رویت شوند احساس نارضایتی نمایند در این صورت این نوع لنز ها را درون دیوار قرار داده تا به صورت مخفی بتوان محیط درون اتاق را مورد مونیتورینگ قرار داد. قطر پیشنهادی برای سوراخی که لنز درون آن در دیوار تعبیه می شود 3.5 میلیمتر است.

لنز های منشوری: این نوع لنز ها نیز در شرایطی مانند لنز های PIN-HOLE استفاده می شوند و از نوع لنزهای با شعاع کانونی ثابت هستند اما بر خلف لنز های PIN-HOLE در سقف کار گذاشته می شوند.

انتخاب لنز:

انتخاب لنز مناسب مستلزم این است که محل مورد نظر برای نصب دوربین، شرایط نصب دوربین و مقدار زاویه و محدوده ای که لازم است توسط دوربین دیده شود مشخص گردند. در انتخاب لنز مناسب برای دوربین رعایت نکات زیر می تواند مفید واقع شود:

استفاده از لنز های WIDE اگر چه زاویه دید بیشتری را می دهد اما موضوعاتی که مورد مونیتورینگ واقع می شوند کوچکتر از اندازه واقعی به دست می آیند.

لنز های استاندارد تصاویر بزرگتری از موضوعات می دهند اما زاویه دید آنها کوچکتر است.

در اتاق های کوچک برای اینکه نقاط کور دوربین را کاهش دهیم بهتر است از لنز های wide استفاده شود.

در صورت استفاده از لنز های wide در صورتیکه نیاز باشد تا موضوعات نیز با دقت بیشتری دیده شوند بهتر است که از دوربین های دیگر به صورت ترکیب با دوربین لنزwide استفاده گردد.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه